Rooster

Tijd Discipline Info
Maandag
17:30 – 18:30 Aikido jeugd (6+)
19:00 – 20:30 Ryushin Shouchi┬áiaido
20:30 – 22:00 Goju-ryu karate
Dinsdag
19:30 – 21:00 Aikido
21:00 – 22:30 Niten Ichi-ryu kenjutsu
Woensdag
16:30 – 17:30 Judo jeugd (6+)
17:30 – 18:30 Goju-ryu karate jeugd (6 t/m 9 jr.)
18:30 – 19:30 Goju-ryu karate jeugd (vanaf 10 jr.)
19:30 – 21:00 Goju-ryu karate
Donderdag
17:30 – 18:30 Aikido jeugd (6+)
19:30 – 21:00 Aikido
Vrijdag
18.30 – 19.30

19:30 – 21:00

Aikido (beginners)

Aikido

21:00 – 22:30 Ryushn Shouchi iaido